പുലിയങ്കം

കളരിപ്പയറ്റിലെ ഒരു വാള്‍പ്പയറ്റുമുറ. ഇന്ന് ഇത് നിലവിലില്ല. പുലിയങ്കത്തിന്റെ വായ്ത്താരികള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും അതിലെ കയറ്റം മുറകള്‍ അറിയുന്നവര്‍ ഇല്ല. വടക്കന്‍പാട്ടുകഥകളില്‍ പുലിയങ്കം പിടിച്ച കഥകള്‍ അഖ്യാനം ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ട്.
Continue Reading