പുല

മരിച്ചാലും ജനിച്ചാലും ആചരിക്കാറുള്ള അശുദ്ധി. ജനിച്ച പുലയെക്കാള്‍ മരിച്ച പുലയ്ക്കു കൂടുതല്‍ അശുദ്ധിയുണ്ട്. പുലയുള്ളവരെ സ്പര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ക്കും അവര്‍ തൊടുന്ന വസ്തുക്കള്‍ക്കും അശുദ്ധിയുണ്ട്. പിന്നെ, ശുദ്ധമാകണമെങ്കില്‍ പുണ്യാഹം കുടയണം. പുലക്കാര്‍ക്ക് കുളം തൊടാമെങ്കിലും, കിണറ് തൊടാന്‍ പാടില്ല. ഉയര്‍ന്ന ജാതിക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ഈ അശുദ്ധിക്ക്…
Continue Reading

ആശൗചം

  QcchjX¡a¢Jw ¨J¡Ù® ¨d¡Y¤©li¤« Y£Ù¡j¢, ±dol« F¼¢l¨J¡Ù® o®±Y£Jw´® ±d©Y¬J¢µ¤« BmªOh¤Ù®. d¤ki®´® Qc¢µ d¤k (l¡k¡i®h) ¨i´¡w Am¤Ú¢i¤Ù®. BmªOJ¡k·® (J¡k¡lb¢i¤Ù®) ©È±Y·¢©k¡ J¡l¢©k¡ ©d¡Jj¤Y®. O¢kt´¢Ti¢v BmªO« c£¹¡u h¡×T¤·¤J¤q¢ (hXå¡·¢h¡×®) i¤« d¤X¬¡pl¤h¤Ù®.  
Continue Reading