പുലിദൈവങ്ങള്‍

കോലങ്ങളായി കെട്ടിയാടിവരുന്ന മൃഗദേവതകള്‍. പുലിരൂപമെടുത്ത പാര്‍വതീപരമേശ്വരന്മാരുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദേവതകളാണ് പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയും പുലിക്കണ്ടനും. കണ്ടപ്പുലി, മാരപ്പുലി, പുലിമാരുതന്‍, കാളപ്പുലി, പുലിയൂരു കണ്ണന്‍ എന്നീ ഐവര്‍ പുലിമകളും, പുലിയൂരുകാളി എന്ന പുലിമകളും അവര്‍ക്കുണ്ടായ സന്താനങ്ങളാണ്. മാരപ്പുലി എന്നതിന് ചിലേടങ്ങളില്‍ മാര്‍പ്പുലിയന്‍ എന്നും പറയും. ശൈവകഥകളുടെയും…
Continue Reading

വട്ടമുടി

തെയ്യം–തിറകള്‍ക്ക് ധരിക്കുന്ന മുടികളില്‍ ഒരിനം. ഭഗവതി, കാളി തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് മിക്കതിനും വട്ടമുടിയാണ്. ആലംകുളങ്ങര ഭഗവതി, കക്കരഭഗവതി, നരമ്പില്‍ഭഗവതി, പ്രമാഞ്ചേരി ഭഗവതി, പൊള്ളക്കരഭഗവതി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വട്ടമുടിത്തെയ്യങ്ങളാണ്. ചുറ്റും പീലിത്തഴപിടിപ്പിച്ച വട്ടമുടിയാണ് പുള്ളിക്കരിങ്കാളി, പുലിയിരുകാളി, പാറോഭഗവതി എന്നിവര്‍ക്കു വേണ്ടത്. കണ്ണങ്കാട്ടു ഭഗവതി, മുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതി…
Continue Reading