പൂക്കച്ച

തെയ്യം, തിറ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു അരച്ചമയം. അരയുടയുടെ ഒരുവശം തൂങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന തുണിയാണത്. വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമന്‍. വൈരജാതന്‍ തുടങ്ങിയ ചെയ്യം തിറകള്‍ക്ക് വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പൂക്കച്ച ഉപയോഗിക്കും. മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും അതിനു പകരം തലച്ചുറ്റ് കച്ചയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കളരിയഭ്യാസികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കച്ചയ്ക്കും പൂക്കച്ച…
Continue Reading

പട്ടുകച്ച

ചില തെയ്യംതിറകള്‍ ധരിക്കുന്ന അരച്ചമയങ്ങളിലൊന്ന്. പൂക്കച്ച എന്നും അതിനു പേര്‍ പറയും. അരയില്‍ ചേര്‍ന്ന് അത് തൂങ്ങിനില്‍ക്കും. കഥകളിയിലെ പട്ടുവാല്‍ പോലെയാണിത്.
Continue Reading