പുള്ളുവരുടെ സര്‍പ്പപ്പാട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചിലേടങ്ങളില്‍ പൂതക്കളം ചിത്രീകരിക്കും നാഗപൂതം സമ്പത്ത് കാക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. നാഗക്കളം കഴിച്ചാല്‍ ഒടുവില്‍ പൂതത്തിനു കളം കഴിക്കും.
Continue Reading