പുഷ്പാര്‍ച്ചനയാണ് പൂപ്പട. ദേവതാപ്രീണനത്തിനു വേണ്ടിയും ബാധോച്ചാടനത്തിനും പൂപ്പട നടത്താറുണ്ട്. ഗന്ധര്‍വവാദി ബാധകളുണ്ടായാല്‍ കന്യകമാരുടെയും സ്ത്രീകളെയും പുരസ്‌കരിച്ച് ഗണകന്മാര്‍ പൂപ്പട എന്ന കര്‍മ്മം നടത്തിവരുന്നു. മണ്ണടിയിലും മറ്റും സന്താനലാഭത്തിനും ഗര്‍ഭം അലസാതിരിക്കുവാനുമായി അവര്‍ പ്രസ്തുത കര്‍മ്മം കഴിക്കാറുണ്ട്. പിണിയാള്‍ വ്രതമെടുത്തിരിക്കും. പ്രത്യേകം പന്തല്‍…
Continue Reading