പൂമാല

അറുപത്തിനാല് കലാവിദ്യകളില്‍പ്പെട്ടതാണ് പൂക്കള്‍കൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കല്‍. കേരളത്തില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഒരു കഴുകവൃത്തിയാണ് മാലകെട്ട്.
Continue Reading

കണ്ണാടിമാല

സവിശേഷമായൊരു പൂമാല. പുറമെ വൃത്താകൃതിയില്‍ കവുങ്ങിന്‍ പൂക്കുലചേര്‍ത്തുവെച്ച് കെട്ടുന്ന തെച്ചിമാലയാണ് കണ്ണാടിമാല. ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയായി കണ്ണാടിമാല ചാര്‍ത്താറുണ്ട്.
Continue Reading