അച്ചുകുളിപ്പാട്ട്

കന്യകമാര്‍ 'അച്ചുകുളി'എന്ന പ്രാത:സ്‌നാനം നടത്തുമ്പോഴും മത്‌സ്യങ്ങള്‍ക്ക് അരിയിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴും പാടുന്ന ഈരടികള്‍. 'മൂടനമൂടന മൂടാസ്വാമി തങ്കണ സങ്കണ തെര്യാസ്വാമി...' എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു മുങ്ങുമ്പോഴും പാടുന്ന പതിവുണ്ട്.
Continue Reading

അച്ചുകുളി

അനുഷ്ഠാനപരമായ ഒരുകുളി. ബ്രാഹ്മണകന്യകമാര്‍ മംഗല്യത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മം. ചിങ്ങമാസത്തില്‍ പതിവ്. ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാത:സ്‌നാനം. കുളിക്കുശേഷം 'അച്ചി'ന് നിവേദ്യം കഴിക്കും. പാര്‍വ്വതി സങ്കല്പത്തിലുള്ള മണ്‍രൂപമാണിത്.
Continue Reading