സാന്‍ഡിയാഗോ: കോമിക് പുസ്തകങ്ങളുടെയും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഗമ വേദിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജൂലായ് 19ന് തുടങ്ങിയ സാന്‍ഡിയാഗോ കോമിക്കോണ്‍ എന്ന വലിയ ഉത്സവം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇത്. കോമിക്കോണില്‍ ഫാന്‍ഡം ഉള്‍പ്പെടെയുളള കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷത്തിലാണ് ആരാധകരെത്തുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേക…
Continue Reading