രക്ഷസ്‌സ്

അപമൃത്യു പ്രാപിച്ചവരുടെ ആത്മാവ്. ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സ്, ബ്രഹ്മരാക്ഷസി, ഗോരക്ഷസ്‌സ്, മാര്‍ജാരരക്ഷസ്‌സ് മുതലായവ. ബാധകളെ ഗൃഹങ്ങളായി തിരിച്ചതില്‍ രക്ഷോബാധകളെ പ്രത്യേകം ഗൃഹമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Continue Reading

ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സ്

അപമൃത്യുവായ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആത്മാവ്. കേരളത്തില്‍ പലേടത്തും ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സുകളുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം. വെളുത്തവാവിന് പാല്‍പ്പായസനിവേദ്യം മുഖ്യമാണ്. സ്ത്രീരക്ഷസ്‌സാണെങ്കില്‍ ബ്രഹ്മരാക്ഷസി എന്നാണ് പറയുക. മന്ത്രവാദികള്‍ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സുകളെ ഒരു 'ഗൃഹ'മായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടാത്ത രക്ഷസ്‌സുകള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബാധിക്കും. കറുത്തപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി, പഞ്ചമി ദിനങ്ങളില്‍ രക്ഷോബാധ ഉണ്ടായാല്‍…
Continue Reading