പണ്ടുകാലത്ത് ഭിക്ഷാടകരായി കേരളത്തില്‍ വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം. തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവരാണവര്‍. ഭസ്മചന്ദനകുങ്കുമാദികള്‍ ധരിച്ച്, തലയില്‍ക്കെട്ടി, ഭാണ്ഡവും വടിയും മണിയുമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുറപ്പാട്. മണികൊട്ടി ചിലപാട്ടുകള്‍ പാടും. തൃപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോപേര് പറഞ്ഞാണ് ഭിക്ഷാടനം. വഴിപാടായി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം.
Continue Reading