പ്രാക്തനമായ ഒരു ആരാധനാ രീതി. പരശുരാമന്‍ കേരളത്തില്‍ നാഗങ്ങളെയും ഭൂതങ്ങളെും പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായി കേരളോല്‍പത്തിയില്‍ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഭൂതങ്ങള്‍ നിധി കാക്കുന്നവരാണെന്നും പല അത്ഭുതകൃത്യങ്ങളും ചെയ്യുവാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിയുമെന്നുമാണ് പ്രാക്തന വിശ്വാസം. . കര്‍ണാടക സംസ്ഥാനത്തില്‍പ്പെട്ട തുളുനാടന്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കല്‍പിച്ചത്ര പ്രാധാന്യം കേരളത്തില്‍ ഭൂതാരാധനയ്ക്ക്…
Continue Reading