ജില്ലാകേന്ദ്രം: കാസര്‍കോട് ജനസംഖ്യ: 12,04,078 സ്ത്രീ-പുരു.അനുപാതം: 1047/1000 സാക്ഷരത: മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍: കാസര്‍കോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്കുകള്‍: കാസര്‍കോട്, ഹോസ്ദുര്‍ഗ്ഗ് റവന്യൂവില്ലേജുകള്‍: 75 ബേ്‌ളാക്ക്പഞ്ചായത്തുകള്‍: മഞ്ചേശ്വരം, കാസര്‍കോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, നീലേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍: 39 മെയിന്റോഡ്: എന്‍. എച്ച്. 17 ചരിത്രം ഒമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയില്‍…
Continue Reading