പണസഞ്ചി. തുണിതുന്നിയുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ സഞ്ചി. അതിന്റെ വായ വലിച്ചു നിവര്‍ത്തുവാനും ചുരുക്കുവാനും സാധിക്കും വിധത്തില്‍ തുന്നിയിരിക്കും. പണ്ട്, പണം സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മടിശ്ശീലയാണ്. അത് അരയില്‍ ചെരുകുകയോ, മടിയില്‍ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.
Continue Reading