ശനിയാട്ട്

ശനിദോഷം തീര്‍ക്കുവാന്‍ വേണ്ടി പാക്കനാര്‍ തറവാട്ടുകാര്‍ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനകര്‍മം. മുമ്മൂന്നു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ശനിയാട്ട് നടത്തണം. രാത്രിയിലാണ് ഇത് നടത്തുക. ശനി, കാലന്‍, മണി തുടങ്ങിയവരെ കെട്ടി ആട്ടം നടത്തും. ശനിയാട്ടിന് കളം കുറിക്കാറുണ്ട്. കുരുതിതര്‍പ്പണവും വേണം. പാട്ടുകള്‍ പാടുന്ന പതിവുണ്ട്.…
Continue Reading

മണി

കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദമുള്ള ഉപകരണം. പൂജാമണി, തൂക്കിയിടുന്ന കുടമണി, അരമണി എന്നിങ്ങനെ മണി പലവിധമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഓടുകൊണ്ട് നിര്‍മിക്കുന്നതാണ്. മരംകൊണ്ട് ദുര്‍ല്ലഭമായി മണിയുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പോത്തുകളുടെയും കാളകളുടെയും കഴുത്തില്‍ കെട്ടുവാനാണ് മരമണി.
Continue Reading