മണ്ണാറശാല

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് നഗരത്തിനു സമീപമുള്ള ഗ്രാമമാണ് മണ്ണാറശാല. അവിടെയാണ് പ്രശസ്ത നാഗാരാധനാകേന്ദ്രമായ മണ്ണാറശാല ഇല്ലം. വര്‍ണാശ്രമികളായ ബ്രാഹ്മണരുടെ സങ്കേതമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര്‍ വന്നത്. 'മണ്ണാറശാല'യായതെന്ന് മറ്റൊരഭിപ്രായവും ഉണ്ട്. പരശുരാമനാണ് സര്‍പ്പവിഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നാണ് പുരാവൃത്തം. നാഗക്കാവിന് അഗ്നിബാധിച്ചപ്പോള്‍ അവിടത്തെ കന്യക സര്‍പ്പങ്ങളെ…
Continue Reading