'പൊറി' എന്നും പറയും. ഇരുളരുടെ ഒരു വാദ്യോപകരണം. രണ്ടു വശത്തും തുറന്ന ഒരു മണ്‍കുടമാണ് 'പെറെ' യുടെ കുറ്റി. മാടിന്റെ തോല്‍ കൊണ്ടാണ് പൊതിയുന്നത്. മുഡുഗര്‍ക്കും ഈ വാദ്യമുണ്ട്.  
Continue Reading