അരിമാവില്‍ മത്തങ്ങ ചെറുതായി നുറിക്കിയിട്ട് വാഴയിലയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ആവിയില്‍ വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം. ഉത്തരകേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കിടയില്‍ ഈ പലഹാരം സാധാരണമാണ്. ദീപാവലിക്ക് മത്തനപ്പം ഉണ്ടാക്കും. പഞ്ചസാരചേര്‍ത്ത് കാച്ചിയ പാലില്‍ മുക്കിയാണ് മത്തനപ്പം തിന്നുക.
Continue Reading