മലപ്പുലയരുടെ ഇടയില്‍ നിലവിലുള്ള ഒരനുഷ്ഠാനക്കളി. കോലുകള്‍ മുട്ടികൊണ്ട് പാട്ടുപാടികളിക്കും. വാദ്യവും മേളക്കൊഴുപ്പും നല്‍കും. കളിക്കാരുടെ നടുവില്‍ കളിയാശാനുണ്ടാകും. മാരിയമ്മയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് മത്താട്ടത്തിന് പാടുന്നത്.
Continue Reading