മദ്ദളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചര്‍മവാദ്യം. മന്നാന്‍, ഊരാളി തുടങ്ങിയ വര്‍ഗക്കാര്‍ 'മത്താളം' ഉപയോഗിക്കും. ഒരുവശത്ത് ഉടുമ്പിന്റെ തോലും മറുവശത്ത് അണ്ണാന്റെ തോലുമാണ് പൊതിയുക. പ്‌ളാവ്, ആഞ്ഞിലി, കുമ്പിള്‍മരം എന്നിവ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കുറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുത്തിന്റെ വാദ്യമത്രെ മത്താളം.
Continue Reading