മന്ത്രം

മനനംചെയ്യുന്നത് മന്ത്രം. ധ്യാനിക്കുകയോ, ഉച്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശക്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നാണ് ആ പദത്തിലടങ്ങിയ അര്‍ഥസൂചന, ആത്മീയശക്തി നല്‍കുവാന്‍ മന്ത്രോപാസനയ്ക്ക് സാധിക്കും. ആരും കേള്‍ക്കാതെ പറയുന്നതാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, വാചികോച്ചാരണവും ചുണ്ടുകൊണ്ടു മാത്രമുള്ള ഉച്ചാരണവും മനസ്‌സിലുള്ള ധ്യാനവും മന്ത്രങ്ങളാകുമത്രെ. സ്‌നാനമന്ത്രം, ജപമന്ത്രം, പ്രാര്‍ത്ഥനാമന്ത്രം,…
Continue Reading

ആകര്‍ഷണം

h¡±É¢Jh¡i lm¬±d©i¡L·¢¨us Hj¤ g¡L«. fk¡v´¡jh¡i¢ Ac¬¨j o§É« Aj¢J¢©k´¤ lj¤·¤J©i¡ hפ¾lj¤¨T hco梨c Ac¤J¥kh¡i¢ c¢i±É¢´¤J©i¡ ¨Oà¡c¤¾ Hj¤ h±Él¢a¬. oc®h±Él¡adjh¡i¤« a¤th±Él¡adjh¡i¤« CY¤¨Oà¡«. BJtnX·¢c® h±É«, i±É«, Hªnb« F¼£ h¥¼¤ MTJ¹q¤Ù®. ¨l¾·¢v Cs¹¢c¢¼® o¡b¬c¡©h¡µ¡jd¥tá« ‘H¡«…
Continue Reading