കണിയാന്‍

ജ്യോതിഷം, മന്ത്രവാദം എന്നീപാരമ്പര്യമുള്ള സമുദായക്കാരാണ് കണിയാന്മാര്‍. ഇവര്‍ കണിശന്‍, ഗണകന്‍, കണിയാര്‍, പണിക്കര്‍, ഗുരുക്കള്‍, കളരിപ്പണിക്കര്‍ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. 'കണി' എന്നും വിളിക്കുമായിരുന്നു. സംഘകാലകൃതികളില്‍ കണിയാന്മാരെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമുണ്ട്.
Continue Reading

കടമറ്റത്തു സമ്പ്രദായം

കടമറ്റത്തുകത്തനാര്‍ എന്ന മാന്ത്രികന്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മന്ത്രവാദരീതി. തിരുവിതാംകൂറിലെ കടമറ്റം എന്ന ദേശത്ത് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച പൗലൂസ് എന്ന കുട്ടിയാണ് പില്‍ക്കാലത്ത് കടമറ്റത്ത് കത്തനാര്‍ ആയത്. മന്ത്രവാദം, ഇന്ദ്രജാലം, മഹേന്ദ്രജാലം തുടങ്ങിയ വിദ്യകള്‍ അറിയാവുന്ന, ഒരു മലയരയന്‍ തലവനായുള്ള ഗൂഢസംഘത്തില്‍…
Continue Reading