ഇസ്‌ളാമികളുടെ നമസ്‌കാരകര്‍മ്മങ്ങളിലൊന്ന്. പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണത്. സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നിത്യനമസ്‌കാരമല്ല. പെരുന്നാള്‍ നമസ്‌കാരം, ബലിപ്പെരുന്നാള്‍ നമസ്‌കാരം മഴയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നമസ്‌കാരം, ചന്ദ്രഗ്രഹണനമസ്‌കാരം, സൂര്യഗ്രഹണനമസ്‌കാരം, മയ്യത്തുനമസ്‌കാരം തുടങ്ങിയവ സുന്നത്ത് നമസ്‌കാരങ്ങളാണ്.
Continue Reading