മരക്കലം

സമുദ്രയാനത്തിന് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരുതരം പായക്കപ്പലുകള്‍ പ്രാചീന മലബാറില്‍ ധാരാളമായി നിര്‍മിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മരിക്കാര്‍ നിരവധി മരക്കലത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. ഭദ്രകാളിത്തോറ്റം തുടങ്ങിയവയില്‍ മരക്കലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമുണ്ട്. മരക്കലനിര്‍മാണം, ചായംകയറ്റല്‍, ശുദ്ധീകരിക്കല്‍, മലക്കലയാത്ര എന്നിവയുടെ വര്‍ണനകള്‍ അവയില്‍ കാണാം.
Continue Reading

ദാരുശില്പം

കേരളത്തിലെ ശില്പവിദ്യക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. തൂണുകള്‍, കൊടിമരങ്ങള്‍, പല്ലക്ക്, രഥം, വള്ളം, മരക്കലം, തൊട്ടില്‍, ഭസ്മക്കൊട്ട, കളിക്കോപ്പുകള്‍, ദേവതാരൂപങ്ങള്‍, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പള്ളികളിലെയും കൊട്ടാരങ്ങളിലെയും മനകളിലെയും കൊത്തുപണികള്‍ എന്നിവ ദാരുശില്പവൈദഗ്ദ്ധ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നവയാണ്. വേദം, പുരാണം, ഉപനിഷത്ത്, ഇതിഹാസം, ഐതിഹ്യം, പുരാസങ്കല്പങ്ങള്‍, നൃത്തം, മറ്റു…
Continue Reading