മരംകൊണ്ടുള്ള പൊയ്മുഖം. മുഖം എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഉത്തരകേരളത്തില്‍ 'മീട് ' എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പൂതന്‍, തെയ്യാട്ടത്തിലെ ചില ദേവതകള്‍ എന്നിവ പ്രത്യേക രൂപംകൊത്തിയ മരമീടുകള്‍ ധരിക്കാറുണ്ട്. ഭയാനകങ്ങളായിരിക്കും അവ മിക്കതും. പ്രത്യേക അര്‍ത്ഥസങ്കല്‍പങ്ങളും പ്രതിരൂപാത്മകമായ ആശയങ്ങളും അവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.
Continue Reading