മാതൃദായക്രമം. അമ്മയിലൂടെ പകരുന്ന ദായക്രമം. വംശാവകാശം, സ്വത്തവകാശം, ആത്മീയാവകാശം, പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശം തുടങ്ങിയ അവകാശങ്ങള്‍ അമ്മയിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. ഈ സമ്പ്രദായപ്രകാരം മരുമക്കളുടെ രക്ഷാധികാരികള്‍ അമ്മാവന്മാരായിരിക്കും. ഭാര്യാഗൃഹത്തില്‍ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ല. അമ്മാവന്റെ കാലശേഷം അയാളുടെ സഹോദരിമാര്‍ മൂത്തവളുടെ മൂത്തമകനാണ് അവകാശി. കേരളത്തില്‍ മിക്ക…
Continue Reading