ഒരുതരം ഭാഷാവിനോദം. നാക്കുപിഴകള്‍കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ, അക്ഷരമാറ്റങ്ങളോ വിനോദോപാധികളായിത്തീരും. 'നരകം'എന്ന പദം 'നകരം'എന്നും,'തുടര്' എന്നത് 'തുരട്' എന്നും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ചിരിക്കും വക നല്‍കും.ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന പദങ്ങള്‍ മിക്കതും അര്‍ത്ഥശൂന്യങ്ങളാകാം. അകലം എന്നത് 'അലകം' എന്നും, ഉച്ചരിച്ചുപോകാറുണ്ട്. രണ്ടു പദങ്ങളുടെ ആദ്യക്ഷരങ്ങള്‍ അന്യോന്യം…
Continue Reading