പാര്‍വ്വതീസങ്കല്‍പത്തിലുള്ള കുറത്തി. വേലന്മാര്‍ മലങ്കുറത്തിയുടെ തെയ്യം കെട്ടിയാടാറുണ്ട്.
Continue Reading