പിള്ളതിന്നി

ഗര്‍ഭിണികളെ ബാധിച്ച് ഗര്‍ഭഛിദ്രമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുര്‍ദേവത. കളമ്പാട്ട് കെന്ത്രോന്‍പാട്ട്, തെയ്യാട്ട്, മലയന്‍കെട്ട് തുടങ്ങിയ ബലികര്‍മ്മങ്ങള്‍ മുഖേന ഈ ദേവതയെ അകറ്റാം, മലയന്‍കെട്ട്, തെയ്യാട്ട് എന്നിവയ്ക്കു ഈ ദേവതയുടെ കോലം കെട്ടിയാടുന്ന പതിവുണ്ട്. പാലോചന്ദ്രന്‍ എന്ന ദേവതയ്ക്ക് ഉച്ചമലക്കോട്ടയിലെ കന്യാവില്‍ ഉണ്ടായ മൂന്നു…
Continue Reading

കന്നി

ഗര്‍ഭിണികളെയും മറ്റും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദേവത. വിമാനബാധകളില്‍പ്പെട്ടതാണിത്. കാമന്‍, കന്നി, ഗന്ധര്‍വന്‍ തുടങ്ങിയ ദേവതകളുടെ ബാധകൊണ്ട് ഗര്‍ഭം അലസിപ്പോകുമെന്നാണ് പഴയ വിശ്വാസം. കെന്ത്രോന്‍പാട്ടിലും മലയന്‍കെട്ടിലും, കന്നികെട്ടിപ്പുറപ്പെടാറുണ്ട്. ഉത്തരകേരളത്തിലെ വണ്ണാന്മാരും മലയരുമാണ് 'കന്നി' എന്ന ദേവതയുടെ കോലം കെട്ടുന്നത്.
Continue Reading