ശക്തിപൂജ

താമസപൂജ. മാത്സ്യമാംസാദികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പൂജ. ഭദ്രകാളി, കുറത്തി, ചീറുമ്പ തുടങ്ങിയ സ്ത്രീദേവതകള്‍ക്കെന്ന പോലെ പൊട്ടന്‍, ഗുളികന്‍, കുട്ടിച്ചാത്തന്‍, കണ്ഠാകര്‍ണന്‍ തുടങ്ങിയ പുരുഷദേവതന്മാര്‍ക്കും താമസ പൂജ ഇഷ്ടമാണ്. മലയന്‍, കണിയാന്‍ യോഗി, തീയന്‍, ആശാരി, വേലന്‍, പാണന്‍ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ശാക്തേയപൂജ നടത്തുന്നവരാണ്.…
Continue Reading

പരവത്തിരി

ഭയപരിഹാരാര്‍ത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രികകര്‍മ്മം. ഒരു തേങ്ങ, മൂന്നുപിടി മലര്, മൂന്ന് ഉരുളച്ചോറ് എന്നിവ ഈ കര്‍മ്മത്തിന് വേണം. കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങള്‍ നീക്കുവാനാണ് പരവത്തിരി നടത്തുന്നത്. വാഴക്കൈ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു തിരശ്ശീല ചുറ്റി എണ്ണയില്‍ മുക്കി കത്തിക്കും.…
Continue Reading

പണിക്കര്‍

ഒരു സമുദായം. നായന്മാര്‍ക്ക് തുല്യമായ സമുദായപദവി ഉള്ളവരാണ് പണിക്കര്‍ സമുദായക്കാര്‍. ആയുധവിദ്യ പഠിച്ചവര്‍ക്ക് 'പണിക്കര്‍' എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നല്‍കാറുണ്ട്. ഉത്തരകേരളത്തില്‍ പൂരക്കളി ആശാന്മാപൂരക്കളിപ്പണിക്കര്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മലയന്‍ തുടങ്ങിയ ചില കലാപാരമ്പര്യമുള്ള വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും 'പണിക്കര്‍' എന്ന് ആചാരപ്പേരുണ്ട്. കഥകളി വിദ്ഗ്ദ്ധന്മാര്‍ക്കും മറ്റും…
Continue Reading