റ്റോജി വർഗീസ് റ്റി ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നോവലാണ് ഐസ്- 1960C. മലയാളത്തിൽ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങളെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസത്തെയുമെല്ലാം ആധാരമാക്കി ധാരാളം കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സമ്പൂർണ ശാസ്ത്രനോവൽ എന്ന ബഹുമതി ഇന്ദുഗോപന്റെ…
Continue Reading