ഊഞ്ഞാല്‍പ്പാട്ടുകള്‍ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പാടികേള്‍ക്കാം. ധനുമാസത്തിലെ ആതിരോത്സവത്തിന്റെ മുഖ്യചടങ്ങാണ് ഊഞ്ഞാലാട്ടം. കുളികഴിഞ്ഞ് കുളക്കടവില്‍ നിന്നുതന്നെ ഈറന്‍ മാറ്റി കുറിതൊട്ട് മടങ്ങിവന്ന് മുറ്റത്തുകെട്ടിയ ഊഞ്ഞാലില്‍ കുറേസമയം ആടിക്കളിക്കും. തിരുവാതിരനാള്‍ രാത്രിയിലും ഊഞ്ഞാലാട്ടം പതിവുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആതിരോല്‍സവത്തിന് ഊഞ്ഞാലാട്ടം പ്രധാനമല്ല. എന്നാല്‍…
Continue Reading