മാന്ത്രികയന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒരിനം. അക്കവിട്ടം, അക്കപ്പടം തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന അക്കപ്പട്ടികകളാണ് മാന്ത്രികചതുരങ്ങള്‍. 'മാജിക് സ്‌ക്വയര്‍' എന്നാണ് പാശ്ചാത്യര്‍ പറയുക. മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഈ വ്യവഹാരമില്ല. മാന്ത്രികഫലസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി എഴുതപ്പെടുന്നതിനാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. മാന്ത്രികചതുരങ്ങള്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ രസാവഹമായ അധ്യായമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണമായി മാന്ത്രികചതുരങ്ങള്‍…
Continue Reading