കേരളത്തിലെ യാദവന്‍മാര്‍. മണിയും ആണിയുമുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രാദികള്‍ പണിയുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് 'മണിയാണി' എന്നു ജാതി സംജ്ഞ ഉണ്ടായതെന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്യമന്തകമണിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ പേരെന്ന് ചിലര്‍ പറയുന്നു. 'മണിയം' എന്ന പ്രാദേശികമായ ഭരണാധികാരം ഉണ്ടായിരന്നതു കൊണ്ടാണെന്നും ചിലര്‍ക്കു പക്ഷമുണ്ട്. മണിയാണിമാരില്‍…
Continue Reading