ചെമ്പഴുക്കാകളിയ്ക്കു പാടിവരുന്ന ഒരു പാട്ട്. 'മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക' എന്നത് ആ കളിയുടെ പേരായും പറയാറുണ്ട്. ആവര്‍ത്തന സ്വഭാവമുള്ള ആ പാട്ടില്‍ പാഠഭേദങ്ങള്‍ കാണാം. 'ആര്‍കൈയിലാര്‍കൈയിലെ മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക ഒന്നു വലത്തു വന്നേ മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക.....' എന്നിങ്ങനെ പാടും. ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം പാടുവാന്‍…
Continue Reading