കാസര്‍കോടു ജില്ലയിലെ കോപ്പാള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നൃത്തവിശേഷമാണ് മാതിര. രണ്ടാം വിളവെടുപ്പിനുശേഷം ഭവനം തോറും നൃത്തസംഘം ചെന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. എട്ടോളം സ്ത്രീകള്‍ നൃത്തംചെയ്യും. ദോള് എന്ന വാദ്യോപകരണം വാദനം ചെയ്യുന്നത് പുരുഷനായിരിക്കും. മാതിരക്കളിക്ക് പാട്ടുപാടും. നൃത്തമാരംഭിക്കുമ്പോള്‍ വീട്ടിലുള്ളവര്‍ മുറത്തില്‍ നെല്ലുകൊണ്ടുവയ്ക്കും. നൃത്തം…
Continue Reading