പ്രാചീനകാലത്ത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തിരുനാവായില്‍വെച്ച് പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ നടത്താറുണ്ടായിരുന്ന ആഘോഷം. മാഘമാസത്തിലെ മകം നക്ഷത്രം മുഖ്യദിനമായിരുന്നു. 'മാഘമക'മത്രെ 'മാമാങ്ക'മായത്. മാമാങ്കം ആദിചേര ചക്രവര്‍ത്തികമാരുടെ കാലംതൊട്ടേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രക്ഷാപുരുഷനാകാനുള്ള ചേരചക്രവര്‍ത്തിയുടെ അധികാരം വള്ളുവക്കോനാതിരിക്ക് ലഭിച്ചതോടെ സാമൂതിരി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ മറ്റു രാജാക്കന്മാര്‍ക്ക്…
Continue Reading