കണ്‍കെട്ടുവിദ്യ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിക്കുന്ന അത്ഭുതവിദ്യ. അങ്കോലത്തൈലത്തിന്റെ പ്രയോഗം ഇതില്‍ മുഖ്യമായി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. താമരയുടെ വിത്തെടുത്ത് അങ്കോലത്തൈലത്തില്‍ ഇട്ടശേഷം അതു വെള്ളത്തിലിട്ടാല്‍ താമരപ്പൂവ് ഉണ്ടാകും. മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയില്‍ ആ തൈലം ഒരുതുള്ളി പുരട്ടി കുഴിച്ചിട്ടാല്‍ ആ…
Continue Reading