അകപ്പൊതുവാള്‍, പുറപ്പൊതുവാള്‍, നായര്‍ പൊതുവാള്‍, മാരയാര്‍ പൊതുവാള്‍ എന്നിങ്ങനെ പൊതുവാള്‍ സമുദായം പലതരമുണ്ട്. അകപ്പൊതുവാള്‍ പൂണൂല്‍ ധരിക്കുന്നവരാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ചില കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാം. പുറപ്പൊതുവാള്‍ക്ക് പൂണുനൂലില്ല. നായര്‍ പൊതുവാള്‍ക്ക് ചിലേടങ്ങളില്‍ ക്ഷേത്രപരിചാരകവൃത്തിയുണ്ട്. വാദ്യക്കാരായ പൊതുവാള്‍ ആണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം. പൊതുവാന്മാര്‍ക്ക്…
Continue Reading