മാര്‍മൂല. തെയ്യം, തിറ, കഥകളി, കൃഷ്ണനാട്ടം, കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങിയ മിക്ക കലാനിര്‍വഹണങ്ങള്‍ക്കും സ്ത്രീവേഷത്തിനുള്ള ചമയങ്ങളിലൊന്നാണിത്. തെയ്യം തിറകള്‍ക്ക് മാര്‍വട്ടം മരംകൊണ്ടോ ലോഹംകൊണ്ടോ നിര്‍മിക്കും. കഥകളിയിലും മറ്റും മാര്‍മൂല കൊരലാരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. സ്ത്രീവേഷത്തിനുള്ള കൊരലാരത്തെ മൂലക്കൊരലാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പുതിയഭഗവതി, കക്കര…
Continue Reading