കേരളത്തിലെ പ്രാചീനാചാരങ്ങളിലൊന്ന്. വണ്ണാത്തിയോ വേലത്തിയോ വയ്ക്കുന്ന തുണിയാണ് മാറ്റ്. ചത്താലും, പെറ്റാലും, ഋതുവായാലും ആശൗചം നീങ്ങുവാന്‍ മാറ്റുടുത്തു കുളിക്കണമെന്നാണ് പഴയ നിയമം. പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകളുടെ അശുദ്ധിയും, മരിച്ചാലുള്ള പുലയും ഋതുവായാലുള്ള അശുദ്ധിയും നീങ്ങുവാന്‍ പല സമുദായക്കാരും മാറ്റുടുത്തു കളിക്കും. സവര്‍ണസമുദായക്കാര്‍ക്കിടയല്‍ മാറ്റുടുത്തു…
Continue Reading