മാസക്കുളി. ഋതുസ്‌നാനത്തിന് ശരീരത്തില്‍ മഞ്ഞള്‍ തേക്കുകയെന്നത് പണ്ടത്തെ ആചാരമാണ്. നാലുകുളിക്കും അഞ്ചുകുളിക്കും മഞ്ഞള്‍വേണം. അന്തര്‍ജനങ്ങളും ബ്രാഹ്മണിയമ്മമാരും ക്ഷത്രിയസ്ത്രീകളും നായന്‍മാരില്‍ ചിലരും ഋതുസ്‌നാനത്തിന് ഇന്നും മഞ്ഞള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കല്യാണം നാലാംദിവസം ചിലര്‍ 'മഞ്ഞക്കുളി'കുളിക്കും. പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകള്‍ കുളിക്കുമ്പോള്‍ മഞ്ഞളും ്മാവിന്റെ തോലും ചേര്‍ത്തിടിച്ച്…
Continue Reading