സംസ്‌കൃത കവിയായിരുന്നു. വിഷ്ണു സ്‌തോത്രമായ മുകുന്ദമാല എന്ന കൃതിയാണ് പ്രമുഖം. കുലശേഖര രാജാക്കന്മാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നു.  
Continue Reading