മുഖത്തെഴുത്ത്

ദൃശ്യകലകള്‍ മിക്കതിനും മുഖത്തെഴുത്ത് പതിവുണ്ട്. കഥകളി, കൃഷ്ണനാട്ടം, തുള്ളല്‍ക്കളി, കൂടിയാട്ടം, മുടിയേറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും നാടന്‍കലകള്‍ക്കും മുഖത്ത് തേപ്പ് പ്രധാനമാണ്. മനയോല, ചായില്യം തുടങ്ങിയവയാണു മുഖത്ത് തേയ്ക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാല്‍ നാടന്‍ കലകളില്‍ പലതിനും അരിച്ചാന്ത്, മഞ്ഞള്‍, കടുംചുകപ്പ്, കരി മുതലായവ ഉപയോഗിക്കും.…
Continue Reading

ഉത്തരീയം

  AkÆj¢´¡u Dd©i¡L¢´¤¼ Hj¤ ©hvlo®±Y«. h¤T¢©i×®, J¥T¢i¡¶«, J¦n®Xc¡¶«, Aà¸uJ¥·®, JZJq¢ Y¤T¹¢ili¢v D·j£i« J¡X¡«. O¤l¼ d¶¤¨J¡©Ù¡ c£k·¤X¢¨J¡©Ù¡, ¨lq¤·h¡×®¨J¡©Ù¡ D·j£i« ¨J¶¤«. Ac¤n®U¡cJt½¹w, l¢©mnd¥QJw, Y¡±É¢J Jt½¹w F¼¢li®´® ©l¨s D·j£ih¡X®. ¨lq¢µ¸¡T®, ©J¡hj« Y¤T¹¢i¡v Jr¤·¢v…
Continue Reading