മലദൈവങ്ങള്‍

വനമൂര്‍ത്തികളും നായാട്ടുധര്‍മമുള്ള ദൈവങ്ങളും. പൂതാടിദൈവം, കരിവില്ലി, പൂവില്ലി, ആയിരവില്ലി, ഇളവില്ലി, മേലേതലച്ചില്‍, കരുവാള്‍, വനത, മുത്തപ്പന്‍, മലക്കാരി തുടങ്ങി അനേകം മല ദൈവങ്ങളുണ്ട്.
Continue Reading

അയ്യന്‍മണ്ട

മുത്തപ്പന്‍ ദൈവത്തെ കെട്ടിയാടുമ്പോള്‍ വണ്ണാന്‍മാരും അഞ്ഞൂറ്റാന്‍മാരും പാടാറുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനഗാനം. അയ്യന്‍ എന്ന നായാട്ടുദേവതയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിഗാനമാണിത്.
Continue Reading