കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കൊല്ലം, എന്നീ ജില്ലകളിലെ മലവര്‍ഗക്കാരായ ഉള്ളാടന്‍മാരുടെ തലവന്റെ സ്ഥാനപ്പേര്. പാരമ്പര്യമുറയ്ക്കാണ് 'മൂട്ടുകാന്നി' സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു മൂട്ടുകാണി മരിച്ചാല്‍ അയാളുടെ മകനാണ് മൂട്ടുകാണിയാകേണ്ടത്. ഈ വര്‍ഗത്തലവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ചെലവ് മറ്റുള്ളവരാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. മൂട്ടുകാണി, വെളിച്ചപ്പാടുകൂടിയാണ്. ദേവതകള്‍ ആവേശിച്ച് അയാള്‍…
Continue Reading