മൂന്നു കവിതകള്‍

കാത്തു ലൂക്കോസ് കയ്പും മധുരവും ഒരു കുഞ്ഞുകള്ളത്തരം വഴിയരികില്‍ കളഞ്ഞുകിട്ടി വര്‍ണക്കടലാസില്‍ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു, പൊതി തുറന്നപ്പോള്‍ ചാടിക്കയറിയത് എന്റെ നാവിന്‍തുമ്പിലേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോളെനിക്ക് മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ, കയ്ച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും...
Continue Reading

ഓലക്കുട

  dc©i¡k (J¤T¸c), h¤q (H¡T) h¤Yk¡il¨J¡Ù® ¨J¶¢i¤Ù¡´¤¼ J¤T. ©am«, oh¤a¡i«, ¨Y¡r¢v, BO¡j« Y¤T¹¢l¨i AT¢o®Z¡ch¡´¢ J¤TJw´® Yj©gah¤Ù®. dal¢ic¤oj¢µ® j¡Q¡´uh¡t cvJ¤¼ J¤Ti¡X® ‘¨cT¢iJ¤T'. ©Jjq±f¡p®hXt Dd©i¡L¢µ¢j¤¼ J¤T ‘hc´¤T.' AÉtQ®Qc¹w Dd©i¡L¢µ¢j¤¼Y® ‘hs´¤T.' Jc¬Jh¡t FT¤´¤¼…
Continue Reading