നചികേതസ് – മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച ബാലൻ മുഹമ്മ ശശിധരപ്പണിക്കര്‍ മനോജ് മത്തശ്ശേരില്‍ ഉപനിഷത്തുകളില്‍ ഏറ്റവും സുന്ദരം കഠോപനിഷത്താണ് എന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭാരതീയദര്‍ശനത്തിലെ പ്രമുഖ ഉപനിഷത്തുകളില്‍ ഒന്നാണിത്. നചികേതസ് എന്ന പുരാണ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. യമന്‍ നചികേതസിന് ആത്മതത്വം…
Continue Reading