പല നാടന്‍കലകള്‍ക്കും. മാന്ത്രികാനുഷ്ഠാനകര്‍മങ്ങള്‍ക്കും മെയ്യെഴുത്തു പതിവുണ്ട്. മഞ്ഞള്‍, അരിചാന്ത്, കടുംചുകപ്പ്, മഷി, കരി, ചെങ്കല്ല്, മനയോല, ചായില്യം, ചന്ദനം മുതലായവയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കലാപ്രകടനങ്ങള്‍ മിക്കതിനും ശരീരത്തില്‍ തേപ്പു മാത്രമെയുള്ളു. തെയ്യം, തിറ എന്നിവയ്ക്ക് ശരീരത്തില്‍ പ്രത്യേകരീതിയില്‍ എഴുതുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളുണ്ട്. കടുവാകളിക്ക്…
Continue Reading