ഹരിശങ്കര്‍ കര്‍ത്താ ഉടുപ്പുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിറയെ അസ്വസ്ഥരായ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് ഓരോ കുടുക്കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പൂവുകള്‍ വിടര്‍ത്തുന്നു വസന്തം ചിത്രശലഭങ്ങളെയല്ല ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ വസന്തത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളീ വേനലുകളെ ഇനിയും സഹിക്കണോ?
Continue Reading